СВРЪХЧОВЕКЪТ ОТ ПОДЗЕМНАТА АКАДЕМИЯ НА КГБ

лв.15,00

Описание

СВРЪХЧОВЕКЪТ

Той беше дългокосо и не­ве­ро­ят­но ин­те­ли­гент­но за въз­рас­т­та си мом­че, което твърдеше, че е пол­ков­ник от КГБ, за­вър­шил спе­ци­ал­на Под­зем­на академия. 17 го­ди­ни от жи­во­та му бя­ха пре­ми­на­ли под земята. Академията би­ла зат­во­ре­на би­оло­гич­на сис­те­ма ­ ла­бо­ра­то­рия за съз­да­ва­не на свръхчовеци. Всъщ­­ност ста­ва­ше ду­ма за ко­ман­до­си със свръх­под­го­тов­ка. Но чо­век по ня­как­ва стран­на ло­ги­ка въз­п­ри­ема по-лес­но невероятното, от­кол­ко­то ре­ал­но възможното. Ето за­що кол­ко­то по не­ве­ро­ят­но зву­чи ед­на ис­то­рия, тя е тол­ко­ва по-лес­на за при­ема­не или отхвърляне. Истината ­ го­ла и не­оп­ро­вер­жи­ма, е най-ужас­но­то не­що за не­под­гот­ве­ния чо­веш­ки ум. За наг­ла­са­та му да при­ема све­та в дво­ичен код ­ доб­ро и зло, бя­ло и черно, вяр­вам ­ не вярвам. А раз­ка­зът на Андрей С. не мо­же­ше да ос­та­ви без­раз­ли­чен до­ри и пос­лед­ния ка­тил в та­зи държава, къ­де­то сме свик­на­ли все­ки ден да ста­ват по три чудеса. За смет­ка на то­ва на­ро­дът ни е ро­дил пого­вор­ка­та: “Всяко чу­до за три дни!” Тук оба­че не ста­ва ду­ма за чудо. Невероятното ид­ва­ше от же­ляз­на­та ло­гика, в ко­ято не из­вън­зем­ни­те и боговете, а хо­ра­та бя­ха над­с­ко­чи­ли се­бе си.

Над 4000 де­ца на 5-го­диш­на въз­раст би­ли от­в­ле­че­ни от ро­ди­те­ли­те им, за да учас­т­ват в чу­до­вищ­ния екс­пе­ри­мент. По­ловината от тях за­ги­на­ли или по­лу­де­ли от свръх­ви­со­ки­те пси­хи­чес­ки и фи­зи­чес­ки натоварвания. Обучението се из­вър­ш­ва­ло с най-мо­дер­ни­те ме­то­ди на езо­те­рич­ни­те уче­ния ­ от са­до­ма­зо­хиз­ма до психогенетиката, ко­ито прев­ръ­ща­ли де­ца­та в хо­ра на вър­хов­ния ужас.

Андрей С. имал зва­ние ка­пи­тан I ранг (полковник) и бил ко­ман­дир на спе­цот­ря­да на КГБ LH-33 ­ “Върховен ужас”, със­та­вен из­ця­ло от офицери, за­вър­ши­ли Под­зем­на­та ака­де­мия под Белгород. Той бе до­шъл в София, след ка­то оце­лял по чу­до след ав­гус­тов­с­кия пуч в Москва през 1991 година. Тогава не­го­ви­ят от­ряд по­лу­чил за­по­вед да лик­ви­ди­ра око­ло 20 командоси, ко­ито би­ли из­пол­з­ва­ни за чер­на ра­бо­та от  Генади Янаев и Владимир Крючков (организаторите на псевдопреврата срещу Михаил Горбачов). Някои от тях би­ли из­меж­ду за­дър­жа­ли­те Горбачов във ви­ла­та му в Крим.

Андрей за­вър­шил пър­вия курс на Академията, ко­ято за­поч­на­ла да фун­к­ци­они­ра през 1973 г. В при­каз­ния под­зе­мен град, кой­то бил за­мис­лен още през 1937 г., по­пад­на­ли 1400 де­ца на пет­го­диш­на възраст. Всички би­ли ро­де­ни в петък, на 13 де­кем­в­ри 1968 година. Според ми­то­ло­ги­ята то­ва е де­нят, в кой­то се обе­ди­ня­ват си­ли­те на Сатаната и Бо­га. За­то­ва Академията се със­то­яла са­мо от три на­бо­ра през 6 го­ди­ни и всич­ки би­ли ро­де­ни на 13 де­кем­в­ри в пе­тък. По­я­ви­ли­те се на бял свят на та­зи да­та се доб­ли­жа­ва­ли до съ­вър­шен­с­т­во­то и онас­ле­дя­ва­ли не са­мо божествената, но и са­та­нин­с­ка­та сила. Едва 800 де­ца от пър­вия ви­пуск ус­пе­ли да за­вър­шат пъл­ния два­на­де­сет­го­ди­шен курс на обу­­че­ние. Ос­таналите 600 из­м­ре­ли или по­лу­де­ли от не­чо­веш­ки­те на­то­варвания. Бъдещите ко­ман­до­си би­ли под­би­ра­ни по спе­ци­ален на­учен метод, кой­то включ­вал и ант­ро­по­метрия­та. Това би­ло ши­ро­ко­ма­щаб­на опе­ра­ция на КГБ, про­ве­де­на пер­фек­т­но не са­мо в СССР, но и във всич­ки со­ци­а­лис­ти­чес­ки държави. Между из­б­ра­ни­ци­те има­ло и бъл­гар­чета. Са­мият Андрей твърдеше, че е германец, ро­ден във Вис­­ба­ден.

Още след раж­да­не­то се взе­ма­ли ан­т­ро­по­мет­рич­ни­те дан­ни на децата, ро­де­ни на 13 де­кем­в­ри в петък, без зна­че­ние да­ли са мо­ми­че­та или момчета. Търсел се съ­вър­ше­ни­ят организъм. Тези, ко­ито от­го­ва­ря­ли на изискванията, към 4-го­диш­на въз­раст се “разболявали” от “мно­го за­раз­на болест”. След крат­ко ле­че­ние от ле­ка­ри на КГБ “уми­ра­ли”, а за да не се раз­п­рос­т­ра­ня­ва “заразата”, би­ли “кре­ми­­ра­ни”. Родителите по­лу­ча­ва­ли ку­тий­ка­та с пра­ха на де­те­то си. Възкръсналият малчуган, ве­че с но­во име, по­па­дал в Под­зем­на­та академия. По-лес­но би­ло с де­ца­та от дет­с­ки­те домове, ко­ито ня­ма­ли родители.